Regulamin Panelu Klienta - MOJA WYCIECZKA

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe INDEX-AGAMA Wojciech Więcek za pośrednictwem Panelu Klienta, a także warunki uzyskania informacji o ofercie turystycznej Biura Podróży INDEX oraz dokonania rezerwacji i zakupu imprezy
2. Korzystanie z Serwisu internetowego, w tym w szczególności dokonywanie rezerwacji oraz nabycie imprez turystycznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu wymaga od Użytkownika zapoznania się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowania i przestrzegania zawartych w nim treści.
3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu: urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet, przeglądarka Internetowa, program Acrobat Reader lub inny program obsługujący pliki w formacie Do dokonywania rezerwacji w Systemie rezerwacyjnym niezbędne jest również posiadanie konta poczty elektronicznej oraz podanie numeru telefonu.
4. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w procesie dokonywanie rezerwacji w Systemie rezerwacyjnym przesyłane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, szyfrowanego co najmniej 256-bitowym kluczem. Wszystkie dane osobowe podawane w trakcie składania Zamówienia są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób.
5. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje w związku z korzystaniem z Serwisu oraz informacje zbierane przy pomocy cookies, są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zamieszczoną w serwisie Polityką prywatności.
6. Do zgłaszania Uczestników w panelu klienta oraz płatności upoważnione są tylko osoby pełnoletnie.

II. Pojęcia stosowane w Regulaminie

1. Serwis internetowy – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnionych pod adresem www.index.turystyka.pl Strony internetowe mogą zawierać treści informacyjne, formularze, przyciski i aplikacje. Serwis internetowy może zapamiętywać informacje pochodzące z przeglądarki internetowej w celu dostosowania treści do preferencji i upodobań jej użytkownika, w tym w sposób określony w punkcie 6: Polityka cookie serwisu internetowego.
2. Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp i korzystająca z Serwisu
3. System rezerwacyjny – internetowy system rezerwacji imprez turystycznych, udostępniony Użytkownikowi w Serwisie internetowym, umożliwiający wyszukanie imprez o zadanych parametrach i w żądanych terminach. Wejście do Systemu rezerwacyjnego jest oznaczone odpowiednim przyciskiem.
3. Operator – Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe INDEX-AGAMA Wojciech Więcek, ul. Stawowa 5/7, 40-095 Katowice. Operator świadczy usługę polegającą na udostępnianiu Użytkownikom Serwisu internetowego i obsługiwaniu zapytań o rezerwację imprez turystycznych za pośrednictwem Serwisu internetowego.
5. Ogólne Warunki Uczestnictwa (OWU) oraz Standardowy Formularz Informacyjny (SFI) określone przez Operatora zasady i warunki korzystania z świadczonych przez niego usług, stanowiące integralną część Umowy o udział w imprezie
6. Rezerwacja – posiadające unikalny numer zamówienie, tworzone w Systemie rezerwacyjnym na podstawie kryteriów wyboru imprezy oraz niezbędnych danych osobowych przesłanych przez Uczestników.
7. Płatność – opłata za wszystkie usługi wskazane przez Użytkownika i zestawione w rezerwacji.
9. Płatność Online – płatność za pomocą sieci Internet, zainicjowana bezpośrednio w Systemie rezerwacyjnym, lub zainicjowana przez pracownika Biuro Podróży INDEX na żądanie Użytkownika. Płatność online jest realizowana za pośrednictwem systemów płatniczych podmiotów zewnętrznych specjalizujących się w obsłudze płatności elektronicznych, których zadaniem jest inicjacja procesu płatności w systemie informatycznym banku lub operatora karty płatniczej Użytkownika, weryfikacja realizacji płatności i przesłanie jej potwierdzenia lub odrzucenia do Systemu Rezerwacyjnego Operatora
9. Termin płatności – termin, w którym należność Użytkownika wobec Operatora, związana z zakupem Imprezy Turystycznej, powinna znaleźć się na rachunku bankowym Operatora, lub odnotowana w Systemie Płatności Online jako
10. Podróżny (Uczestnik) – każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie umowy zawartej w zakresie stosowania ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
11. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające podróżnemu lub organizatorowi, przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej

III. Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Serwis internetowy

1. Operator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom zapoznanie się ze Standardowym Formularzem Informacyjnym, z rodzajami i opisem proponowanych imprez turystycznych organizowanych przez P. Index oraz aktualnymi akcjami promocyjnymi, a także wyszukiwanie imprez według podanych przez Użytkownika kryteriów.
2. Serwis internetowy umożliwia również zapoznanie się Ogólnymi Warunki Uczestnictwa (OWU), Standardowym Formularzem Informacyjnym (SFI), Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Signal Iduna Polska TU S.A. oraz adresem i danymi kontaktowymi biura Organizatora
3. W szczególności korzystając z serwisu Użytkownik może zarezerwować miejsca w imprezie turystycznej, wprowadzić dane uczestników i dokonać za nich płatności, a także zgłosić chęć uzyskania dodatkowych informacji za pomocą poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych.
4. Do dokonania rezerwacji i zawarcia Umowy, a także do rezygnacji z imprezy turystycznej, zmiany rezerwacji lub Umowy oraz do postępowania reklamacyjnego znajdują zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa (OWU) wraz z Standardowym Formularzem Informacyjnym (SFI).
5. Przedstawiane w serwisie propozycje mogą być w tym samym czasie sprzedane innemu Decyduje kolejność zapisania rezerwacji w systemie rezerwacyjnym.

IV. Zakup usług

1. Informacje podane w Serwisie internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu
2. Zawarcie umowy z Użytkownikiem następuje w postaci elektronicznej, a potwierdzeniem jej zawarcia jest terminowe dokonanie wymaganej płatności.
3. Użytkownik otrzymuje kopię lub potwierdzenie zawarcia umowy na podany adres poczty.
4. Do zawarcia umowy przez Użytkownika konieczne jest prawidłowe i kompletne wpisanie w systemie rezerwacyjnym danych klienta, który zawiera umowę oraz wszystkich podróżnych (jeżeli wymaga tego formularz Serwisu), zgodnych z dokumentami podróży oraz złożenie wymaganych oświadczeń o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa, Standardowym 5. Formularzem Informacyjnym oraz niniejszym Regulaminem.
6. Użytkownik w pełni odpowiada za skutki swoich działań w Serwisie internetowym, a w szczególności za poprawność podanych w Systemie rezerwacyjnym danych osobowych oraz wybranych parametrów imprezy.

V. Płatności

1. Serwis internetowy oferuje możliwość dokonania płatności za imprezę przelewem elektronicznym, kartą kredytową realizowaną w systemie PayU lub przelewem tradycyjnym.
2. Jeśli rezerwacja dokonywana jest na 25 lub więcej dni przed rozpoczęciem imprezy lub innej usługi prywatnej, Organizator może umożliwić Użytkownikowi – na jego życzenie- dokonanie przedpłaty. Tak samo Organizator może uzależnić zawarcie umowy na zakup wybranych usługi od wpłaty zaliczki.
3. Płatności za rezerwację powinna być dokonana
a) przy rezerwacji on-line - w terminie 30 minut od momentu umieszczenia w koszyku ostatniej usługi
b) nie później niż w podanym na potwierdzeniu rezerwacji terminie
4. Niedotrzymanie terminu płatności może skutkować bezkosztowym anulowaniem rezerwacji. W przypadku, jeżeli warunkiem zawarcia umowy była wpłata zaliczki, Organizatorowi przysługuje prawo do jej zatrzymania.
5. W przypadku, gdy rezerwacja zakładana jest później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy niektóre formy płatności (patrz punkt 1) mogą być niedostępne.
6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania terminowych wpłat wynikających z potwierdzenia rezerwacji bez wezwania ze strony Organizatora.
7. Płatności należy dokonać poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany Użytkownikowi w umowie lub zarejestrowanie wykonanej transakcji przez System Płatności Online albo w siedzibie Organizatora.
8. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy - za termin zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek, a koszty operacji bankowych ponosi uczestnik.

VI. Odstąpienie od umowy i reklamacje

1. Odstąpienie od zawarcia umowy następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.
2. Reklamacje można zgłaszać i będą rozpatrywane zgodnie z OWU.

VII. Inne postanowienia

1. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez System rezerwacyjny rozpatrywane będą przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z obowiązującymi
2. Użytkownicy Serwisu maja prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dziennik Ustaw, poz. 2361), Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego regulaminu, prosimy kontaktować się z operatorem za pomocą zakładki "Kontakt”.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie.